دستگاه رگ یاب غیر تماسی

آزمایشگاه تخصصی عطار اولین مرکز آزمایشگاهی شهرستان مجهز به دستگاه رگ یاب غیر تماسی جهت نمونه گیری خون