ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی عطار
ساعت 8:00 الی 20:00